Số phận bi đát của kynu nhiễm HIV

Sau l?n ph?c v? ??i gia 't?i b?n', Th??ng b? nhi?m ph?i c?n b?nh th? k? nên mu?n tr? thù ??i b?ng cách quan h? nhi?u v?i ?àn ông.Th??ng là m?t ph? n? ??p, quê ? Lào Cai nh?ng cu?c ??i g?p nhi?u tr?c tr?. 24 tu?i, Th??ng l?y ch?ng nh?ng h?nh phúc ch?a ??y m?t n?m, ch?ng cô ?ã t? vong trong v? tai n?n giao thông. Lúc ?ó, cô s?n n? s?p

read moreMại dâm, những tác hại và hệ lụy xã hội

Nh?ng tác h?i c?a t? n?n m?i dâmM?i dâm là hành vi vì ti?n hay l?i ích v?t ch?t mà th?c Hello?n hành vi giao c?u v?i ng??i mua dâm, ho?c tr? ti?n hay l?i ích v?t ch?t cho ng??i bán dâm ?? ???c giao c?u. M?i dâm theo ngh?a nguyên thu? là bán dâm, nh?ng lâu ngày, thu?t ng? “m?i dâm” ???c s? d?ng ph? bi?n và dùng nó ?? ch?

read more